INNOVATIONSLABB  MEDSKAPANDE DESIGN

DiverCity byggemenskaper för mångfald i stadsbyggandet

 
 
 

I projektet DIVERCITY samverkar 19 organisationer för att bana väg för fler byggemenskaper i Sverige. Målet är att förbättra förutsättningarna för byggemenskaper genom utveckling av policy, tjänster och verktyg, främst riktade till byggrupper och kommuner.

En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och senare använder en byggnad. Byggemenskaper utgörs av grupper av människor som vill realisera sina drömmiljöer. Alla gruppers visioner bidrar till en diversitet och mångfald i utbudet av bostäder och livsmiljöer som bättre kan möta dagens Sverige, där inte alla kan eller vill leva likadant. Byggemenskaper bidrar till hållbara, attraktiva städer och landsbygd för att de ger förbättrade möjligheter att bygga i hela landet: Vilja och möjlighet genom lokal förankring och engagemang att bygga på fler platser än idag, vilket ger positiva effekter såsom att skapa lokala värden, ökad samhällsnytta och livskvalitet.

Byggemenskaper skiljer sig från traditionella byggprocesser genom att användarna kommer in tidigt i processen och har det avgörande inflytandet över byggnationen. Idag finns många systemhinder som försvårar för byggemenskaper att gå från idé till realisering. Vår konstellation kommer därför fokusera på idéutveckling inom kommunal policy samt utveckla tjänster och verktyg som underlättar samverkan mellan kommuner och mindre, idédrivna aktörer. Vi arbetar för att byggandet i Sverige ska bli bredare och mer inkluderande!

PROJEKTETS SYFTEN:

▷ Stärka förutsättningarna för ett framgångsrikt genomförande av byggemenskaper

▷ Göra byggemenskapsprojekt mer förutsebara både ur gruppernas, kommunernas, företagens och kreditgivarnas perspektiv

▷ Underlätta för byggemenskaper att få markanvisningar, finansiering och projektstöd

▷ Hjälpa kommuner att arbeta strukturerat med byggemenskaper

FAKTA

Samverkansprojekt | Nationellt Delfinansieras av Vinnova Utmaningsdriven Innovation steg 1. 2017. Steg 2. 2018-2020

Budget: 15,2 Miljoner kr

TEAM 

Föreningen för byggemenskaper, Håll koll bo, Göteborgs stad, Inobi, Malmö kommun, Nils Söderlund arkitekter, Omniplan, Röd arkitektur, Sollentuna kommun, Uppsala kommun, Visionskompaniet, Ärlan byggemenskap, Byggemenskapen gården, RISE, Stockholm Stad, Region Gotland, Orust kommun, KTH Arkitekturskolan, Ekobanken, Coompanion Östergötland, Coompanion Göteborgsregionen, Boverket, Alsike Bolaget

Besök även projekthemsidan DivCity.se

Nätverk öst.

Nätverk öst.

Screenshot 2018-11-25 at 23.59.55.png
Byggemenskaper väst.jpg
Byggemenskaper syd.jpg
Byggemenskaper hela Sverige.jpg
byggemenskaper öst.jpg

Aktuellt från DiverCity

1DiverCity.jpg
Screen Shot 2018-03-12 at 19.09.56.png
Screen Shot 2018-03-12 at 19.09.37.png

Projekt Booklets