Om TIP

 

Hej!

Vi är arkitekter som vill forma en bättre framtid. Vi tror på arkitekturens kraft, att nytänkande form och innehåll kan förändra hur vi lever våra liv. Ofta tar vi utgångspunkt i komplexa samhällsutmaningar och bygger upp tvärdisciplinära konstellationer med gemensam innovationsförmåga.

Vi erbjuder givande samarbeten för att nå banbrytande lösningar och vi drivs av att omsätta idéer till verklighet. Därför heter vi Theory Into Practice.

 
 
 

Så här jobbar vi

 
 

Utmaningsdrivet

Inkludering och resiliens är våra ledord. För att uppnå det på lokal nivå utgår vi från användarnas drömmar och behov och tar sikte på uppfyllelse av globala hållbarhetsmål. Flera av våra projekt har startat med användarna, och processerna och lösningarna har utvecklats därifrån. I idéutvecklingen tar vi ofta in delningsekonomi liksom kollaborativa och cirkulära modeller.

 

I samverkan

Theory Into Practice vill vara en möjliggörare och en brygga från forskning till praktik. Vi bygger därför upp nätverk som skapar utbyte mellan experter, utförande parter och användare. I pågående projekt samarbetar vi med nationella aktörer som KTH, Chalmers, IVL Svenska Miljöinstitutet, Boverket och Coompanion, med kommuner, fastighetsutvecklare och entreprenörer liksom med lokala företag, föreningar och grupper.

Innovationsbaserat

Samhällsbyggnad kräver betydande investeringar och samverkan mellan många parter. Vår verksamhetsmodell är skapad för att kunna lyfta från normalnivå till extraordinära resultat – vi kallar det New Normal, det nya normala. Vi bygger upp konstellationer som har potential att utveckla och realisera banbrytande lösningar. Genom att söka innovationskapital som fördelas mellan parterna skapar vi legitimitet och utrymme för idéutveckling utöver det normala.

 

Resultatinriktat

Vi siktar på att idéer snabbt ska omsättas till verklighet och har därför nära kopplingar mellan pågående innovationsprocesser och uppdrag inom arkitektur och stadsbyggnad. Uppdragen följer tidplan och budget som vanligt, men uppnår extraordinära resultat när nya idéer och lösningar från pågående innovationsprocesser implementeras. Så uppnår vi det nya normala!

 
 

TIPs nätverk


DiverCity

I projektet DIVERCITY samverkar 19 organisationer för att bana väg för fler byggemenskaper i Sverige. Målet är att förbättra förutsättningarna för byggemenskaper genom utveckling av policy, tjänster och verktyg, främst riktade till byggrupper och kommuner.

Screen Shot 2018-10-07 at 19.08.23.png

IQ Samhällsbyggnad

Det krävs samverkan och strategiska satsningar på innovation för att lyckas med nya hållbara lösningar. Speciellt inom samhällsbyggnad, där det handlar om många intressenter, stora investeringar och långa tidsperspektiv.

TIP är medlem i IQ Samhällsbyggnad för att samverka i utvecklingsfrågor och aktivt delta i debatten. Som del av nyttigörandeutskottet bidrar vi med kunskaper om vad som krävs för att realisera visionerna.

mo bo logga.png

Mo-Bo

I innovationsprojektet Mo-Bo undersöker vi hur arkitektur kan stötta omställningen till ett mer hållbart samhälle, med ökat delande och förnyad mobilitet.

Delningsekonomi och mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur. Mo-Bo är ett bostadskoncept med mobilitetstjänster som löser de boendes transporter på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt.

Dela Hem

DelaHem.se finns för att inspirera och informera människor som bor – eller vill bo – i ett villaområde och som vill skapa fler hem. Hur privatpersoner kan omvandla enbostadshus till flerbostadshus, skapa generationsboenden, uthyrningsdelar, bygga Attefallshus eller nya hus. DelaHem.se handlar helt enkelt om olika sätt att dela småhusfastigheter med andra. Ta del av pågående idé- och byggprocesser, eller läs mer om vad som krävs för att komma igång själv.


Här finns information om vår INTEGRITETSPOLICY & PERSONUPPGIFTSHANTERING