INTEGRITETSPOLICY

Det är viktigt för Theory Into Practice (TIP) att skydda dina personuppgifter. Denna datakskyddspolicy ger dig information om hur TIP använder personuppgifter, i enlighet med rådande lagstiftning.


DATAFÖRVALTARE

Dataförvaltare är Theory Into Practice ab, organisationsnummer 559058-8983

EXTERNA LÄNKAR

Denna Dataskyddspolicy hanterar endast data som bearbetas av TIP.

TIP ska inte hållas ansvariga för bearbetning av personuppgifter du kan komma att tillhandahålla tredje part, även om länkar till tredje part tillhandahålls på TIP webbplats.

Webbplatser eller applikationer tillhörande tredje part som du kan få åtkomst till genom TIPs webbplats eller applikation omfattas inte av denna dataskyddspolicy.

INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV DATA

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler så som webbplatser, sociala media, kontakt med kunder och workshops.

TIP samlar in och bearbetar all information du tillhandahåller genom webbplatsen eller på något annat sätt, som t.ex. namn, efternamn, adresser, e-postadresser, telefonnummer, och om du agerar som professionell, företagsnamn och position i företaget.

TIP kan komma att bearbeta personuppgifter i något av följande syften (syftet kan variera från fall till fall):

  • För kund

  • För statistisk analys: TIP kan hantera dina personuppgifter för att genomföra statistiska analyser

  • I administrativa syften

  • Söker du jobb eller praktik hos TIP kommer vi spara din ansökan under fem år om inget annat avtalas.

  • I andra legitima affärssyften

UTLÄMNANDE/ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

TIP kommer inte att sälja, hyra ut eller vidareförmedla dina personuppgifter till några andra parter. TIP kan bli tvungna att lämna ut dina personuppgifter om detta krävs av tillämpliga lagar eller förordningar, eller för att svara på en begäran från en rättslig eller administrativ myndighet.

SÄKERHET FÖR INSAMLADE PERSONUPPGIFTER

TIP strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.

Endast TIPs anställda som behöver åtkomst till dina personuppgifter för en specifik uppgift för något av de system som anges ovan kommer att få åtkomst till dina personuppgifter.

VARAKTIGHET FÖR FÖRVARING

TIP kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla det syfte för vilka de samlades in, inom de gränser som gäller enligt tillämplig lag och i enlighet med juridiska och regulatoriska krav, särskilt vad gäller redovisningskrav.

ÅTKOMST TILL DINA PERSONUPPGIFTER

I enlighet med tillämpliga lagar har du rätt att begära åtkomst, ändringar eller borttagning av dina uppgifter eller protestera mot hantering av dina uppgifter, om du har giltiga skäl för detta, genom att skicka ett e-postmeddelande till info@theoryintopractice.se

I enlighet med lag ska denna begäran vara underskriven och en kopia av identitetshandling med din underskrift ska bifogas. Du ska också ange till vilken adress svaret ska skickas.