INNOVATIONSLABB

Mo-Bo – arkitektur för hållbar mobilitet

 
 
 

I projektet Mo-Bo vill vi undersöka hur arkitektur kan stötta omställningen till ett mer hållbart samhälle, med ökat delande och ökad mobilitet.

Arkitektur har kraft att stötta och “normalisera” beteenden, dvs vårt beteende formas/påverkas av den byggda miljön. Den kraften vill vi åt och styra i en hållbar riktning. Vi vill “låsa upp” designen och realisera nya visioner som är möjliga tack vare teknisk och social innovation inom mobilitet och delningsekonomi. Vi siktar på en innovativ arkitektonisk lösning för ett boende som i form och funktion integrerar mobilitet och tillgänglighet, och där designen har förmåga att stötta hållbara livsstilar.

När fordon blir rena (fossilfria) och lätta ger helt nya förutsättningar för utformning; ett “garage” är inte längre den miljö vi känner igen från förr. När social innovation och teknologi ger möjligheter för resursdelande och tjänster framför privata ägodelar, frigörs plats (och byggkostnader) som också kan investeras smartare och ge ökad upplevd kvalitet för de boende.

Kopplat till ett pågående bostadsbyggnadsprojekt vill vi integrera forskning och utveckling med stöd av Viable Cities.

Vårt mål är att tillsammans gestalta ett ny typ av bostad med delade mobilitetslösningar och -tjänster som uppfyller de boendes behov och som gör privat bilägande överflödigt.  Genom gruppens sammansatta kunskap kan nya rum, gemensamma utrymmen och nya gestaltas. Investeringarna i nyproduktionen riktas för att underlätta för boende att leva och resa hållbart. Arkitekturen kommer gestalta och manifestera nya värderingar, skapa och stötta nya beteenden och bli identitetsbärande. Målet är en klimatsmart, fossilfri, tjänstebaserad mobilitet integrerad i bostadens arkitektur.

Utveckla arkitektur till dagen samhällsutmaningar

  • Vi vill skapa ett boende som stöttar ett hållbart levnadsmönster, och hållbart resande

  • Vi vill utforska de samhällsvinster som kan göras både rumsligt, resursmässigt och ekonomiskt genom mobilitetstjänster.

 

FAKTA

2018-2020 Viable Cities, Energimyndigheten. 2017 Delfinansiering av Vinnova Utmanings driven Innovation, Steg 1.

TEAM 

KTH  genom:  Elina Eriksson, Miriam Börjesson Rivera | SLU genom: Nina Vogel | Upplands Väsby Kommun  genom: Mats Åberg, Planarkitekt; Annika Eriksson, Exploateringsingenjör; Morgan Pettersson, Miljöstrateg | Laterre  Erika Lundvall, fastighetsutvecklare | Trivector genom Malin Gibrand | Uppsala Kommun  genom Mario Rivera | Urbio  genom Felix Melin 

 

▶ Se även Nouvelle, Mo-Bo första testbädd

▶ Se även Mo-Bo.se

▶ Se även Viable Cities projektsida

Lobbyn . Här delar fler funktioner på ytan, från entrén finns ett nära samband med gården och Hallen en trappa ned. Det gemensamma funktionerna i huset har utformats för att möjliggöra delande samt skapa en attraktiv och trygg miljö.

Lobbyn. Här delar fler funktioner på ytan, från entrén finns ett nära samband med gården och Hallen en trappa ned. Det gemensamma funktionerna i huset har utformats för att möjliggöra delande samt skapa en attraktiv och trygg miljö.

Hallen  Byggnadens största rum som kan samla 150 personer. Till vardags är Hallen uppställningsplats för husets gemensamma och privata fordon, men också en möjlig plats för mek, snickeri och andra aktiviteter.

Hallen Byggnadens största rum som kan samla 150 personer. Till vardags är Hallen uppställningsplats för husets gemensamma och privata fordon, men också en möjlig plats för mek, snickeri och andra aktiviteter.

Mo-Bo I  Gatuplan och källarplan med mobilitetstjänster

Mo-Bo I Gatuplan och källarplan med mobilitetstjänster

 

Ladda ned och läs rapporten

 

Mo-Bo | Mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur

Delningsekonomi och mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur. Mobilitetstjänster möjliggör att fler människor och varor kan transporteras av färre fordon, vilket innebär smartare användning av resurser och ytor. I anslutning till bostaden frigörs stora ytor och kostnader som tidigare investerats i privata bilplatser. I dagens “Normal” inom bostadsarkitektur och stadsplanering formas miljön i stor utsträckning av privatbilism. I Mo-Bo utforskar projektparterna “New Normal” – ett boende med delade mobilitetstjänster. Hur ser den miljön ut? Vilka är de rumsliga innovationerna?

Processkarta MoBo.png

Processkarta

Kartläggning av arbetsprocessen i Mo-Bo från starten 2016 till våren 2019. Arbetet har bestått av tre olika parallella processer som bedrivits i olika konstellationer med olika projektägare och mål;

Kommunens planprocess

Innovationsprocessen i Mo-Bo

Byggprojektet

 
 

Aktuellt från Mo-Bo

Media i urval:

Screen Shot 2017-10-02 at 17.35.38.png

Artikel i Mitt i Upplands Väsby

2017.09.30 Mitt i Upplands Väsby

Screen Shot 2018-03-11 at 23.09.09.png

Artikel i fastighetstidningen

December 2017

Screen Shot 2017-09-29 at 19.19.06.png

Artikel i Stockholm Direkt

2017.01.28 Stockholm Direkt Bygger 64 nya lägenheter utan p-platser

Screen Shot 2018-03-11 at 23.10.10.png

Artikel i Byggfakta