INNOVATIONSLABB

Mo-Bo – arkitektur för hållbar mobilitet

 
 
 

I projektet Mo-Bo vill vi undersöka hur arkitektur kan stötta omställningen till ett mer hållbart samhälle, med ökat delande och ökad mobilitet.

Arkitektur har kraft att stötta och “normalisera” beteenden, dvs vårt beteende formas/påverkas av den byggda miljön. Den kraften vill vi åt och styra i en hållbar riktning. Vi vill “låsa upp” designen och realisera nya visioner som är möjliga tack vare teknisk och social innovation inom mobilitet och delningsekonomi. Vi siktar på en innovativ arkitektonisk lösning för ett boende som i form och funktion integrerar mobilitet och tillgänglighet, och där designen har förmåga att stötta hållbara livsstilar.

När fordon blir rena (fossilfria) och lätta ger helt nya förutsättningar för utformning; ett “garage” är inte längre den miljö vi känner igen från förr. När social innovation och teknologi ger möjligheter för resursdelande och tjänster framför privata ägodelar, frigörs plats (och byggkostnader) som också kan investeras smartare och ge ökad upplevd kvalitet för de boende.

Kopplat till ett pågående bostadsbyggnadsprojekt vill vi integrera forskning och utveckling med stöd av Vinnova UDI.

Vårt mål är att tillsammans gestalta ett ny typ av bostad med delade mobilitetslösningar och -tjänster som uppfyller de boendes behov och som gör privat bilägande överflödigt.  Genom gruppens sammansatta kunskap kan nya rum, gemensamma utrymmen och nya gestaltas. Investeringarna i nyproduktionen riktas för att underlätta för boende att leva och resa hållbart. Arkitekturen kommer gestalta och manifestera nya värderingar, skapa och stötta nya beteenden och bli identitetsbärande. Målet är en klimatsmart, fossilfri, tjänstebaserad mobilitet integrerad i bostadens arkitektur.

Utveckla processen för hur arkitektur skapas

  • Här föreslår vi ett utvecklingssamarbete som löper parallellt med pågående projektutveckling av bostäder i Upplands Väsby. Där vi utvecklar resonemang som direkt testas i en verklig miljö. Detta skapar ett unikt samarbete där allas kompetenser vägs samman

Utveckla arkitektur till dagen samhällsutmaningar

  • Vi vill skapa ett boende som stöttar ett hållbart levnadsmönster, och hållbart resande
  • Vi vill utforska de samhällsvinster som kan göras både rumsligt, resursmässigt och ekonomiskt genom mobilitetstjänster.

 

 

FAKTA

Delfinansiering av Vinnova. Utmanings driven Innovation, Steg 1. 2017

 

TEAM 

KTH  genom:  Elina Eriksson, Miriam Börjesson Rivera | SLU genom: Josefin Wangel Weithz | Upplands Väsby Kommun  genom: Mats Åberg, Planarkitekt; Annika Eriksson, Exploateringsingenjör; Anders Ström, Trafikplanerare | Laterre  Erika Lundvall, fastighetsutvecklare | Minoza  Åsa Minoz, expert inom innovation och cirkulär ekonomi | Trivector genom Malin Gibrand | Uppsala Kommun  genom Mario Rivera | Urbio  genom Felix Melin 

 

▶ Se även Nouvelle, Mo-Bo första testbädd

▶ Se även Mo-Bo.se

Mo-bo10.jpg
  Användaren i centrum.  Med delad mobilitet, tillgång till fler tjänster får boende bättre service till en mindre kostnad.

Användaren i centrum. Med delad mobilitet, tillgång till fler tjänster får boende bättre service till en mindre kostnad.

  Lobbyn . Här delar fler funktioner på ytan, från entrén finns ett nära samband med gården och Hallen en trappa ned. Det gemensamma funktionerna i huset har utformats för att möjliggöra delande samt  skapa en attraktiv och trygg miljö.

Lobbyn. Här delar fler funktioner på ytan, från entrén finns ett nära samband med gården och Hallen en trappa ned. Det gemensamma funktionerna i huset har utformats för att möjliggöra delande samt  skapa en attraktiv och trygg miljö.

 
Screen Shot 2018-03-11 at 23.46.41.png
Screen Shot 2018-03-11 at 23.45.11.png
 
 

Aktuellt från Mo-Bo

Media i urval:

Screen Shot 2017-10-02 at 17.35.38.png

Artikel i Mitt i Upplands Väsby

2017.09.30 Mitt i Upplands Väsby

Screen Shot 2018-03-11 at 23.09.09.png

Artikel i fastighetstidningen

December 2017

Screen Shot 2017-09-29 at 19.19.06.png

Artikel i Stockholm Direkt

2017.01.28 Stockholm Direkt Bygger 64 nya lägenheter utan p-platser

Screen Shot 2018-03-11 at 23.10.10.png

Artikel i Byggfakta


Processdiagram

Screen Shot 2018-03-10 at 15.56.38.png