Innovationslabb

Mo-Bo III - mobilitet i befintligt bestånd

 
 
 

Mo-Bo III är en praktiknära forskningsansats för att utveckla befintliga parkeringar till hållbara mobilitetslösningar. Genom att anpassa befintlig miljö kan vi möjliggöra en mer ytsnål, klimatsmart och rättvis mobilitet.

Den innovativa omställningen sker genom rumslig utveckling (arkitektoniskt förslag), process samt genomförande (drift och omställningskalkyler) för att nå de globala hållbarhetsmålen.

Inom det befintliga bostadsbeståndet kan mobilitetsinsatser på sikt göra stor skillnad. Projektet vill åstadkomma en normförändring, där mobilitetsbehov, istället för fordonsinnehav, styr planeringen av våra bostadsområden.

Omställningen syftar till att öka resurseffektiviteten genom ett nytt helhetsgrepp om boende och transporter. På sikt kan det leda till att yta kan omfördelas från parkering till annan användning såsom park eller förtätning.

I arbetet innefattas behovsanalys, tjänstedesign, driftskalkyler, rumsliga utmaningar samt transitionsarbete inom föreslagna processer.

▶ Se även Mo-Bo
▶ Se även Kv Artilleristen och Kv Skvadronen, testbädd i Mo-Bo III

rissne_områdeskarta.jpg
Screenshot 2019-08-23 at 16.41.51.png
statistik impact.JPG
TIP sektion Rissne.JPG