INNOVATIONSLABB

Mo-Bo II – Stadsinnovationer

 
 
 

Mo-Bo2 är andra generationens test av ett flerbostadshus i stadsmiljö som ritas och planeras för Kombinerad Mobilitet (KM). Genom Kombinerad Mobilitet som lösning får alla boende likvärdig tillgång till mobilitet som tjänst. Som del av bostadskonceptet kommer de boende ha tillgång till delade fordon och betala för tid/sträcka som fordon används.

Byggnaden formges för att underlätta en bilfri vardag. Åtgärden bedöms få positiva effekter på de boendes resvanor och leda till minskade koldioxidutsläpp.

Mo-Bo I pågår i samverkan med Upplands Väsby kommun, där en detaljplan utan krav på privata parkeringsplatser har tagits fram. Mo-Bo II planeras i Kvarter N, Slakthusområdet, Stockholms stad och detaljplanearbetet påbörjas i januari 2018. Då byggnaden är normbrytande krävs extra arbetsinsats i detaljplaneskedet, där vi som arkitekter behöver visa hur de boende kan leva med full mobilitet och hur kommunens krav kan uppfyllas på ett nytt sätt. I förstudien för Mo-Bo II kommer byggnadens innehåll och prestanda utvecklas i dialog med kommunen.

FAKTA

Projektet finansieras genom Naturvårsverkets program Stadsinnovationer – stöd för spetstekniker och avancerade systemlösningar

Pågående projekt. Slutrapportering Q1 2019 “Mo-Bo II förstudie” pågår parallellt med utvecklingen av Kvarter N, Slakthusområdet. Underlag för detaljplan ska lämnas Q4 2018

TEAM 

 

 

▶ Se även Kvarter N, Slakthusområdet

▶ Se även Mo-Bo.se

Stadsinnovationer_entreterrass.jpg
two by two.JPG
new normal.JPG
diagram överlappande nyttjande.JPG
sektion.JPG
 

Aktuellt från Stadsinnovationer