STADSBYGGNAD

Mälarängen ny stadsdel i Skärholmen

 
 
 

TIP har i samarbete med EGA arbetat som strukturarkitekt åt Stockholms stad i planarbetet för Mälaräng beläget i Bredäng i sydvästra Stockholm. Området är en del av projektet Fokus Skärholmen  som syftar till att utveckla fler bostäder och kvaliteter inom Skärholmens stadsdel.

Den nya stadsdelen Mälaräng bygger på att att trafiken på Skärholmsvägen, som idag fungerar som infartsled till Bredäng, Sätra och vidare mot Skärholmen, leds om. Då kan en del av den tas bort och istället ge plats för nära 1000 nya bostäder. Verksamhetsområdet längs E4 ligger kvar och ytterligare en förskola samt en ny grundskola planeras inom ramen för detaljplanen. Viktiga frågor i arbetet har varit att hantera trafik, buller och att skapa goda boendekvaliteter i ett till viss del utsatt läge.

Som grundidé för områdets bostadskvaliteter har vi arbetat med ett koncept om kompakta kvarter “superblock” som lämnar en större yta för en gemensam gård. Inom ett superblock som har en yta om ca 30x40m (vilket är mindre än ett traditionellt innerstadskvarter) finns möjligheter till stor flexibilitet

 

FAKTA

Underlag till Detaljplan | Bredäng- Mälarhöjden |Omfattning 1000 lgh. Samrådsskede 2016-2017 

TEAM 

TIP (strukturarkitekt) i samarbete med AIM och  EGA Landskapslaget | Uppdragsgivare Stockholms stad genom Exploateringskontoret | Övriga medverkande förvaltningar Stadsbyggnadskontoret | Miljöförvaltningen |

▶ Se även Fokus Skärholmen

▶ Läs mer Stockholm stads hemsida

 
Strukturplan.

Strukturplan.

Områdesvy över Mälaräng och koppling till Bredäng . Visualisering EGA

Områdesvy över Mälaräng och koppling till Bredäng. Visualisering EGA

1 malarang diagram.png

1. Ny trafikordning

2Nya huvudgator

3 malarang diagram.png

3. Stadsgrönska

4 malarang diagram.png

4. Mångfaldig bebyggelse

 

Aktuellt från Mälaräng

En blandning av typologier för att klara stadsplanens olika möten

Principbebyggelsetypologier

Mot Eksätravägen föreslås en öppnare bebyggelsestruktur med tjockare och mer varierade punkthus, så kallade tjockhus eller superblocks. Bebyggelsetypologin är ett mellanting mellan traditionella kvarter och punkthus. Kompakta kvarter om ca 30x30 meter med tydligt släpp för gränder på kvartersmark mellan byggnaderna skapar en rytm längs gatan med inblickar mot bostadsgårdar, som till viss del relaterar till den mer öppna bebyggelsestrukturen i det anslutande radhusområdet. Bebyggelsen ska placeras i liv med Eksätravägen.   

Superblocks

Superblocks

Slättgårdskvarteret

Slättgårdskvarteret

Felleshus

Felleshus

Gatuhus

Gatuhus

Bergshusen

Bergshusen

Servicestaden

Servicestaden

 
Perspektiv av Eksätravägen

Perspektiv av Eksätravägen


Tidigt arbete med kopplingar till kringliggande områden

2 malarang skisser.png
pallet - 1.jpg
3 malarang skisser.png