STADSBYGGNAD

Fokus Skärholmen – kartläggning och stadsutvecklingsstrategier

 

Förslag Bredängen

 
 

Vi medverkade i ett av tre team som staden bjudit in för att utveckla strukturplanen för Fokus Skärholmen, vilket omfattar 4000 nya bostäder i Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng.

I samarbete med Erik Giudice Architects har vi deltagit i stadens arbete för att pröva en ny och snabbare planprocess. Genom att lägga större fokus på kvalitetsfrågor också i bygglovsskedet kan man arbeta med mer generella planer och därigenom öka volymen i bostadsbyggandet, minska detaljstyrningen i detaljplanerna och skapa snabbare planprocesser.

Vårt förslag utgår ifrån samhällsutmaningarna;

  • En ny snabbare process med bättre resultat
  • Att bygga en stad för alla
  • Att bygga en stad som inte ökar klimatpåverkan
  • Hantera ett tillstånd av konstant förändring

Vid undersökningar på plats har vi dokumenterat den befintliga strukturen, dess värden och hur den används för att ge input till arbetet med att ta fram principer för hur man gör tillägg och hur dessa kan addera kvaliteter snarare än bara begränsa tillgången på grönyta. Mer material om projektet publiceras inom kort.

 

FAKTA

Strukturplanearbete | Omfattning 4000 lgh | Programskede

TEAM

TIP (strukturarkitekt) i samarbete AIM och EGA | Uppdragsgivare Stockholms stad genom Exploateringskontoret | Övriga medverkande förvaltningar: Stadsbyggnadskontoret, Miljöförvaltningen, SDF Skärholmen

▶ Se även

▶ Läs mer om Fokus Skärholmen på Stockholm stads hemsida.

 
Visualisering EGA

Visualisering EGA

Övergripande idé - Bredängen och Sportängen

Övergripande idé - Bredängen och Sportängen

Förslag Sportängen

Visualisering EGA

Visualisering EGA

1. Sport & parkdalen Grönstråk med sport och rekreativa aktiviteter där ny bebyggelse formar parken och matar den med folkliv. En målpunkt även utanför stadsdelen.

2. Vårholmsbackarna När Vårholmsbackarna kopplas samman med Bäckgårdsvägen och fler olika program stärks sambandet mellan Vårberg C och Vårby gård.

3. Föreningsstråket Befintliga föreningslokaler ges fler möjligheter att stärka samband mellan Vårberg och Skärholmen

4. Vårbergsvägen Genom den nya förtätningen blir Vårbergsvägen till ett kvalitativt och mer urbant rörelsestråk som komplement till parkstråken.

Fokus skhlm13.png
Fokus skhlm12.png

1. Gröna nätverket+Bredängen Den nya bebyggelsen formar en skyddad äng i områdets mitt som kopplas till det finmaskiga nätet i Bredäng och mot Slätttensgård.

2. Bredängen+Mälarholmsstråket Genom att bibehålla Eksätravägen som lokalt stråk men ta bort Skärholmsvägen frigörs stora ytor och sambandet mellan Mälarhöjden, Bredäng/Mälaräng och vidare mot Skärholmen stärks.

3. Huddinge–Mälaren En eventuell framtida snabbspårväg med hållplatslägen i parken och Bredängs allé skapar kopplingar både mot Skärholmen och Fruängen/Huddinge och tvärsambandet mot Mälaren stärks.

4. Servicestaden Genom att Murmästarvägen utvecklas som parallellgata till E4/E20 ges en möjlighet att sortera tung trafik till områdets utkant. Verksamhetsområden försörjs därmed effektivt och får i Mälaräng möjlighet till expansion och samnyttjande med bostäder.

Fokus skhlm13.png
Fokus skhlm14.png