Tjänster

Vi arbetar med att hjälpa kommuner, företag och myndigheter m.fl. att se möjligheter och lösningar för framtiden; hur vi även med små medel ständigt kan göra den värld vi lever i tillsammans lite bättre. I kombination med aktuell forskning och analys är arkitekturen vårt verktyg för att driva utvecklingen framåt.

 

Framtidsscenarion   Hur ser ett liv inom planetens gränser ut? Här har vi som samhällsplanerare och arkitekter en ledande roll att ta som “översättare” mellan globala mål och lokal praktik. Som arkitekter kan vi konkret visa hur en annan framtid kan te sig.

Platsanalys och platsförvaltning   Ökad kunskap om hur platser används, vad som uppskattas och saknas, ger mark- och fastighetsägare bättre kunskapsunderlag för att planera kommande investeringar. Vi utgår från att de lokala användarna är experterna. Med hjälp av kvantitativa och kvalitativa metoder sammanställer och förmedlar vi denna kunskap.

Processtöd   Vi stödjer privatpersoner och framför allt grupper av privatpersoner såsom byggande bostadsrättsföreningar, hyresgästgrupper och idéella föreningar genom snåriga planerings- och byggprocesser. Med god kunskap från alla skeden kan vi förklara vad som kommer krävas och när. Det kan handla om nybyggnad eller lågkostnadsrenoveringar, om bostäder eller om verksamhetslokaler.

Anpassningar/ inkrementell fastighetsutveckling  Att använda och utveckla det befintliga på ett långsiktigt hållbart sätt är både resurseffektivt och gör det möjligt att hålla låga hyresnivåer, vilket ger möjligheter för fler att bo och verka. Vi är speciellt intresserade av anpassning och nytänkande användning av bebyggelse från 1960-, 70- och 80-tal.

Planering för sharing cities och delningsekonomi   Delningsekonomi applicerat i stadsbyggnad och arkitektur ser vi som en väg mot uppfyllandet av FNs elfte hållbarhetsmål “to make cities inclusive, safe, resilient and sustainable”. Ett smartare användande av byggda resurser över dygnet och året ger både bättre resurshushållning och skapar vardagliga överlapp mellan människor. Vi har kunskap om hur byggnader kan öppnas upp för andra användningar och vilka konkreta förändringar som då krävs. Exempel kan vara skolor som efter skoltid blir aktivitetshus, kontor som också kan användas av föreningar och klubbar

Byggemenskaper XS   Mindre grupper av privatpersoner kan samfinansiera utvecklingen av befintliga enbostadshus till flerbostadshus och uppnå bostäder med fina kvaliteter i attraktiva lägen. Till skillnad från större byggemenskaper, som ofta kan räkna med många år innan de har byggklar, kan byggemenskaper XS gå snabbare från idé till genomförande. Vi hjälper människor att hitta och utveckla sina framtida hem.