Södra stamcykelbanan

Södra stamcykelbanan är en vision om ny infrastruktur för cyklister och fotgängare som skapar en mer sammanhållen stad och gör det attraktivt att resa klimatneutralt. Projektets huvuddelar är dels en ny gång- och cykelbro över Årstaviken som kopplar Mariatorget/Södra station till Årsta, Östberga och Slakthusområdet, dels hela stråket som en integrerad del av urbana system.

Det nya stråket är gent, exklusivt och fritt från buller och luftföroreningar. Det ligger integrerat i stadsmiljöer med hög tillgänglighet till målpunkter som arbetsplatser, handel och service.

För att utvärdera, planera och genomföra den nya infrastrukturen utvecklar vi en rad lösningar:

  • Metodutveckling och digitala plattformar för att testa och analysera hur tillförda urbana element som ny infrastruktur eller ny bebyggelse kan stärka social hållbarhet genom ökad och mer rättvis tillgång till staden samt hur den kan fungera värdeskapande för exempelvis handel eller fastighetsvärden i influensområdet
  • Nya affärslösningar för att bygga och drifta infrastruktur, där förnyelsebara material som trä, låg livscykelkostnad och optimering av värdekedjan från projektering till underhåll kan möjliggöra ett genomförande.
  • Utmaningsdriven planering i samverkan mellan näringsliv, forskning och civilsamhälle.

Södra stamcykelbanan är ett samverkansprojekt mellan TIP, RISE, Cykelfrämjandet, Bjerking och NCC.

Konstellationen söker nu finansiering från Infra Sweden 2030 som stödjer innovativa produkter, tjänster och produktionsmetoder – för en klimatsmart transportinfrastruktur.