Brf Villa Mälarhöjden

Projektstart 2016. Ombyggnation av befintligt hus, två nya byggnader, totalt fyra hem.

Brf Villa Mälarhöjden är ett pilotprojekt om hur fler bostäder kan skapas på en befintlig villatomt, och därmed möjliggöra en ökad variation av bostadsstorlekar och upplåtelseformer i ett villaområde. TIP har utvecklat den sök- och utvärderingsmetod för småhusfastigheter som ligger till grund för projektet, där bland annat detaljplanebestämmelser utvärderas. Förutom att utveckla idéer och lösningar omfattar pilotprojektet även juridiska och ekonomiska processer. I nära dialog med den byggande bostadsföreningen tar vi fram förslag, tidplaner och budget. TIP gör även en kartläggning och dokumentation av processen, vilka hinder finns i samhällsstrukturerna, och vilka förändringar som krävs för att möjliggöra för fler små aktörer i bostads- och stadsbyggandet.

DELA-HEM-LOGGA-copyProjektet har en egen hemsida på DelaHem.